Voorwaarden

Page

Artikel 1        Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Jeffrey Deelman / Buro de Verbeelding, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Tenzij anders overeengekomen treedt opdrachtnemer voor eigen rekening en verantwoording op. Opdrachtnemer heeft geen werknemersrelatie met opdrachtgever.
 3. De in deze algemene voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

Artikel 2        Offertes

 1. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 Artikel 3        Contractduur, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 Artikel 4        Tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. De opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 2. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat op grond van omstandigheden zoals vermeld in lid 1 van dit artikel, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 3. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten die daardoor direct en/of indirect ontstaan.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
 5. Bij annulering van (een deel van) de aanbieding binnen drie weken is opdrachtgever 50% van het overeengekomen honorarium schuldig. Binnen een week voor de uitvoeringsdatum is de opdrachtgever 100% van het honorarium verschuldigd.

Artikel 5        Betaling en incassokosten

 1. Betaling van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever, nadat Opdrachtnemer de Opdrachtgever 1 maal schriftelijk in gebreke heeft gesteld, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is als dan de wettelijke rente verschuldigd.

 Artikel 6        Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.
 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
 3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 Artikel 7        Vrijwaring en geheimhouding

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 2. Opdrachtnemer zal alle informatie betreffende de organisatie van Opdrachtgever, de bedrijfsvoering van Opdrachtgever, de arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar dienstverlening ten behoeve van Opdrachtgever, waarvan bekend is of vermoed kan worden dat deze vertrouwelijk van aard is, als zodanig behandelen en deze informatie slechts aan derden verstrekken indien zij daartoe volgens de wet verplicht is.
 3. Opdrachtgever zal alle informatie betreffende de organisatie en de dienstverlening van opdrachtnemer waarvan de vertrouwelijkheid bekend is of vermoed kan worden, als zodanig behandelen.

 Artikel 8        Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 Artikel 14     Referenties

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd om voor commerciële doeleinden melding te maken van de relatie met Opdrachtgever en van de door Opdrachtgever verstrekte opdrachten, behoudens indien Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk heeft vermeld dit niet op prijs te stellen.

Artikel 15     Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden maken onverkort deel uit van de overeengekomen opdracht aan opdrachtnemer.
 2. De voorwaarden zijn terug te vinden en na te lezen op de website van de Opdrachtnemer te weten www.burodeverbeelding.nl
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 4. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 5. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter nadat partijen zich eerst tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

VERSIE : 1 juni 2012